Асс. Д-р Илија Груевски

Економски факултет

Катедра за финансии

Канцеларија:

Кампус 4 (Економски факултет)