Доц. д-р Јасмин Циривири, Факултет за медицински науки, УГД Штип

Специјалист по ортопедска хирургија, специјалност ендопротетика на колк и колено и мускулноскелетна протетика

Началник на хируршките одделенија во ГОБ “8ми Септември” Скопје

Е пошта: jasmin.ciriviri@ugd.edu.mk