Доц д-р Јасминка Чабуковска Радуловска, Факултет за медицински науки, Штип

Специјалист по радиодијагностика и субспецијалист по урогинеколошка  и мамадијагностика во ЈЗУ УК по хируршки болести „Св.Наум Охридски“, Скопје