Проф. д-р Јанка Димитрова, Економски факултет
Катедра за сметководство и ревизија

Канцеларија - Економски факултет - Кампус 4

Термини за консултации:

Штип, понеделник од 10 до 11 часот

Телефон: 032/ 550-332, 076/475-275

Предмети:

Сметководствени контролни системи

Ревизија

Интерна ревизија

Државна ревизија

Даноци и даночно сметководство