Настава

Фитопатологија

Користена литература:

1. Фитопатологија - општ дел. Проф. д-р. филип Пејчиновски, Проф. д-р. Саша Митрев
2. Фитопатологија - специјален дел. Проф. д-р. филип Пејчиновски, Проф. д-р. Саша Митрев

Фитофармација

Користена литература:

1. Фитофармација. д-р. Бранко Балтовски
2. Фитопатологија - општ дел. Проф. д-р. Филип Пејчиновски, Проф. д-р. Саша Митрев

Заштита на поледелски култури

Користена литература:

1. Заштита на поледелски култури (интерна скрипта). Автори: Проф. д-р. Илија Каров, Асс. м-р. Билјана Ковачевиќ
2. Фитопатологија - специјален дел. Автори: Проф. д-р. Филип Пејчиновски, Проф. д-р. Саша Митрев

Микробиологија на вино

Користена литература:

1. Микробиологија на вино (интерна скрипта). Автори: Проф. д-р. Илија Каров, асс. м-р. Фиданка Илиева
2. Анализа и производство на вино. Автори: Зуклин ВБ, Фугелсганг КК, Гамп БХ, Нурај ФС.

Микологија

Користена литература:

1. Фитопатологија - општ дел. Автори: Проф. д-р. Филип Пејчиновски и Проф. д-р. Саша Митрев
2. Фитопатологија - специјален дел. Автори: Проф. д-р. Филип Пејчиновски и Проф. д-р. Саша Митрев
3. Микологија. Автор: Проф. д-р. М. Мунтанола Цветкович