Факултет за медицински науки, оддел Фармација

тел. 032/550-412

канцеларија бр. 6