Информации

Вонреден професор д-р Кристина Мишева,

Катедра за Деловно право, Раководител на катедрата за Деловно право

Правен факултет, Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип

Associate professor Kristina Misheva LL.M, PhD in Law ,

Business Law Department

Faculty of Law, Goce Delchev University in Shtip

Канцеларија

Стар Ректорат, 2-ри спрат, Кабинет 8 , 

Телефон: 032/550-456
00 389 32 550 456

Предмети на додипломски студии:

Право на друштвата ( Company Law)

Финансово право ( Financial Law)

Регулација на финансиски пазари и институции ( Regulation on financial markets and institutions)