Доц. д-р Катерина Златановска, Факултет за медицински науки

Оддел за стоматолошка протетика

Канцеларија:

 Кампус 3,Текстилно училиште
Телефон ++389 32 550 442

Предмети на додипломски студии:

Клиничка мобилна протетика (тотална протеза)

Клиничка мобилна протетика (парцијална протеза)

Претклиничка мобилна протетика - парцијална протеза

Мобилна протетика - скелетирана парцијална протеза 1

Мобилна протетика - тотална протеза 1

Мобилна протетика - парцијална протеза 1

Стоматолошка керамика

Дентална имплантологија

 

Консултации со студенти во вторник од 10 до 13 часот