Методика на музичка настава 1

Задолжителна литература:

Kojov - Bukvic, Metodika nastave muzickog vaspitanja,Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, 1989
Яковлев М.Н, Методика, техника на урока в училиштето, Народна просвета,София, 1960