Методика на музичка настава 2

Задолжителна литература:

Васиљевић Зорислава, Методика музичке писменост,Завод за уџбенике,Београд 2000
Пожгај Јожа, Методика глазбеног одгоја у основној школи, Prosvjetni sabor Hrvatske Zagreb, 1975
Пожгај Јожа, Методика музичке наставе, Nakladni zavod Hrvatske Zagreb, 1950

Дополнителна литература:

Kojov - Bukvic, Metodika nastave muzickog vaspitanja,Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, 1989
Яковлев М.Н, Методика, техника на урока в училиштето, Народна просвета,София, 1960