Музичко воспитание и образование со методика

Задолжителна литература:

Тајчевиќ, М. 2000. Основна теорија на музиката. Скопје: Просветно дело