Доц. д-р Лилјана Малиновска Николовска 

Специјалист по Анестезиологија со интензивно лекување

Клиничка болница Аџибадемсистина, Скопје