Профил на Проф. д-р Љупчо Михајлов

Редовен професор д-р Љупчо Михајлов, Декан на Земјоделски факултет

Канцеларија:

Кабинет на Декан и Канцеларија бр.6 , Кампус 2

Телефон: 032/550-601

Предмети на додипломски студии :

Растително производство ;  Органско производство ; Основи на поледелство; Маслодајни растенија; Суровини за производство на растителни производи

Термин за консултации секој понеделник од 12 - 13 часот