Доц. д-р Маја Мојсова Мијовска, Факултет за Медицински науки, Штип
Специјалзиација: Анестезија реанимација и интензивно лекување
Раководител на Клиниката за Анестезија,Реанимација и Интензивно лекување(КАРИЛ) во склоп на Клиниката за трауматологја.ортопедија,анестезија,реанимација,интензивно лекување и ургентен ценатр(ТОАРИЛУЦ), Скопје
Национален координатор за трансплантација 
<embed>
Copy and paste this code to your website.
Copy and paste this code to your website.