Информации

Асс. м-р Милкица Јанева

Магистер по фармација

Факултет за медицински науки

Фармација

Биохемиска лабораторија, Текстилно училиште

email: milkica.janeva@ugd.edu.mk