Вонреден професор д-р  Марија Амповска, Правен факултет
Катедра по граѓанско право

Канцеларија

Кабинет бр. 8, Правен факултет Штип

Телефон: 032/550-471

е-маил marija.ampovska@ugd.edu.mk

Предмети на додипломски студии:

Облигационо право

Отштетно право

Право на интелектуална сопственост

Право на осигурување