виш лектор по германски јазик м-р Марица Тасевска, Филолошки факултет

Канцеларија

Кабинет бр.1/8, Кампус 4

Телефон: 032/550-117

Предмети на додипломски студии:

Современ германски јазик 1,2,3,4

Германски јазик 1,2,3,4,5,6

Германски јазик (изборен од УГД)

Методика на наставата по германски јазик и книжевност 1,2,3,4 (вежби)