Асс. м-р Надица Маркоска

Филолошки факултет

Студиска група - Италијански јазик и книжевност

Канцеларија:

Кампус 4 - канцеларија 1/3

Термин за консултации:

Четврток  09.00 - 10.00