Доцент д-р Наталија Маркова Руждиќ, Земјоделски факултет

Катедра за растително производство

Канцеларија

Кабинет бр. 19, Кампус 2

Телефон: 032/550-615

Предмети на додипломски студии:

Ботаника

Генетика

Селекција и семепроизводство

Селекција на житни култури