д-р сци. Наташа Давчева, Насловен доцент при ФМН УГД

Др специјалист по судска медицина на Институтот за судска медицина при МФ УКИМ

Доцент по судска медицина на МФ Марибор, Словенија

<embed>
Copy and paste this code to your website.
Copy and paste this code to your website.