Проф. д-р Невенка Лабан Гучева, Факултет за медицински науки, Штип

Офталмолог на Универзитетска клиника за ендоктринологија, дијабетес и болести на метаболизмот, Скопје.