Редовен проф. Орце Спасовски

Факултет за природни и технички науки

Катедра за наоѓалишта на минерални суровини

Канцеларија:

Кампус 2 

Канцеларија бр 40

Телефон: 032 / 550 - 562

Термин за консултации:

Четврток од 11 - 14 часот