Доц. д-р Рада М. Грубовиќ Растворцева, 
специјалист трансфузиолог/супспецијалист хематолог, 
Раководител на Институт за трансфузиона медицина - Скопје, 
Претседател на Здружение на трансфузиолози на РМ, 
Национален претставник цо Експертскиот комитет за Tрансфузија на крв при Европскиот Директорат за Квалитет во медицина (EDQM) при Советот на Европа, 
Национален проект лидер на проектот "Колекционирање и употреба на COVID-19 конвалесцeнтна плазма во лекување на хоспитализирани пациенти со COVID-19" /
Assoc. Prof. Dr. Rada M. Grubovic Rastvorceva, MD MSci PhD, Consultant in Transfusion Medicine and Hematology, Chief Medical Officer of the Institute for Transfusion Medicine - Skopje, President of Macedonian Society for Transfusion Medicine, National Representative at the Expert Committee for Blood Transfusion at the EDQM, Council of Europe,  Nacional Project Leader of the Project "Collection and Use of COVID-19 Convalescent Plasma in Hospitalized Patients with COVID-19"

Е пошта: rada.rastvorceva@ugd.edu.mk