Проф. д-р Ристе Темјановски

Економски факултет

Катедра за економија

Канцеларија:

Кампус 4

Канцеларија 6

Телефон: 032/ 550 - 335