Доц. д-р Роза Крстеска, специјалист по психијатрија