Информации

Доц. д-р Сања Нашкова

Факултет за медицински науки

Дентална медицина

Детска и превентивна стоматологија

Канцеларија:

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Кампус 3 (Текстилна школа)