Проф. д-р Саша Митрев

Земјоделски факултет - Штип

Катедрата за заштита на растенијата и животната средина

тел. 032/550-610

sasa.mitrev@ugd.edu.mk