Земјоделска фитопатологија - општ дел

Филип Пејчиновски и Саша Митрев