Земјоделска фитопатологија - специјален дел

Филип Пејчиновски и Саша Митрев