Консултации со студенти

September 15, 2017

Секој вторник од 10-11 часот во Кампус 2 / 3 спрат

e-mail:  sasa.mitrev@ugd.edu.mk