Информации

  • 1986 Завршен Медицински факултет на универзитет „Св.Кирил и Методиј“ -  Скопје, Македонија
  • 1989-2005 Лекар по општа пракса во ЈЗУ „Здравствен дом“ – Скопје, Македонија
  • 2002-2005 Специјализација по Микробиологија и паразитологија на Институт за микробиологија и парзаитологија при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ -  Скопје, Македонија
  • 2005-2007 Микробиолог и паразитолог во ПЗУ „Адриалаб“ – Скопје, Македонија
  • 2005 Едукативен престој во Приватна микробиолошка лабораторија „Лаборцентар“ - Загреб, Хрватска
  • 2007-2012 Клинички микробиолог во ПЗУ Специјална Болница по Хируршки Болести „Филип Втори“ -  Скопје, Македонија
  • 2007 Едукативен престој во Клинички Болнички Центар – Загреб, Хрватска
  • 2010 Курс за резистенција на бактерии кон антибиотици во Клиника за инфективни болести „Др. Ф. Михаљевиќ“ – Загреб, Хрватска
  • 2007-2012 Активно учество во меѓунарадни здруженија за превенција и евиденција на интрахоспитални инфекции (International Nosocomial Infection Control Consortium)