Професор д-р Снежана Јованова-Митковска, Факултет за образовни науки

Продекан

Катедра дидактика и методика

Канцеларија

Кампус 2

Тел. 032 550 515

Термин за консултации: Понеделник:14.00-15.30, Среда 13.00-14.30