Факултет за информатика / Универзитет „Гоце Делчев“- Штип
   Информациони системи и технологии
   Одделение за електронско учење

Канцеларија:
   Кабинет бр. 21 во Кампус 2, приземје
   ++389 32 550 534