Криминалистика

1. Котески, М., Николоски, М.(2008). Методика на истражување на општ криминалитет. Скопје

2. Ангелески, М.(2005). Вовед во криминалистика. Скопје

3. Сеиферстин, Р. (2010). Криминалистика- Вовед во форензика. Скопје: Табернакул.

4. Џејмс, Х., С., Норби, Џ., Џ. (2009). Форензика- Вовед во научни и истражни техники.Скопје: Табернакул. (за вежби)

5. Алексоски, С. (2009). Криминологија. Штип: УГД.