Настава

Криминологија

1. Алексоски, С. (2009). Криминологија. Штип: УГД.

2. Мегвајер, М., Морган, Р., Рајнер, Р. (2010). Оксфордски прирачник за криминологија. Скопје: Напрес.

Криминалистика

1. Котески, М., Николоски, М.(2008). Методика на истражување на општ криминалитет. Скопје

2. Ангелески, М.(2005). Вовед во криминалистика. Скопје

3. Сеиферстин, Р. (2010). Криминалистика- Вовед во форензика. Скопје: Табернакул.

4. Џејмс, Х., С., Норби, Џ., Џ. (2009). Форензика- Вовед во научни и истражни техники.Скопје: Табернакул. (за вежби)

5. Алексоски, С. (2009). Криминологија. Штип: УГД.

Право на интелектуална сопственост

1.Пепељугоски, В., Дабовиќ, Ј. (2008). Интелектуална сопственост. Скопје

2.Закон за индустриска сопственост

3.Закон за авторски и сродни права

4.Закон за топографија на интегрални кола

5.Закон за облигации

Психологија

1. Алексоски, С. (2007). Психологија со криминална психологија. Скопје

2. Трајкова- Стаменкова, В. (1995). Психологија. Скопје

Малолетничко казнено право и малолетничка деликвенција

1. Закон за малолетничка правда, Службен весник на Р.М. БР. 87, 2007 год.

2. Велкова, Т. (2006). Феноменологија на малолетничка деликвенција во Р. Македонија. Штип

3. Алексоски, С. (2013). Авторизирани предавања по малолетничко казнено право и малолетничка деликвенција. Штип

4. Алексоски, С. (2009). Ниската резилиентност и криминалните особини на личноста на малолетните деликвенти во Р.М.. Годишен зборник на Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, 1, 1, 25-48.