Криминологија

1. Алексоски, С. (2009). Криминологија. Штип: УГД.

2. Мегвајер, М., Морган, Р., Рајнер, Р. (2010). Оксфордски прирачник за криминологија. Скопје: Напрес.