Право на интелектуална сопственост

1.Пепељугоски, В., Дабовиќ, Ј. (2008). Интелектуална сопственост. Скопје

2.Закон за индустриска сопственост

3.Закон за авторски и сродни права

4.Закон за топографија на интегрални кола

5.Закон за облигации