Психологија

1. Алексоски, С. (2007). Психологија со криминална психологија. Скопје

2. Трајкова- Стаменкова, В. (1995). Психологија. Скопје