Малолетничко казнено право и малолетничка деликвенција

1. Закон за малолетничка правда, Службен весник на Р.М. БР. 87, 2007 год.

2. Велкова, Т. (2006). Феноменологија на малолетничка деликвенција во Р. Македонија. Штип

3. Алексоски, С. (2013). Авторизирани предавања по малолетничко казнено право и малолетничка деликвенција. Штип

4. Алексоски, С. (2009). Ниската резилиентност и криминалните особини на личноста на малолетните деликвенти во Р.М.. Годишен зборник на Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, 1, 1, 25-48.

5. Алексоски, С. (2009). Криминологија. Штип: УГД. (дел за малолетничка деликвенција)