Д-р Стеван Алексоски, редовен проф.
Факултет за образовни науки

Канцеларија:
Кабинет бр. 3 во Кампус 4,

Работа со студенти во канцеларија: понеделник од 12 до 14 часот