Информации

Вонреден професор д-р Стојанче Мијалковски

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип

Факултет за природни и технички науки - Институт за рударство

Катедра за подземна експлоатација

Канцеларија:

Кампус 2, Канцеларија број 4

032/550-582