Информации

Доц. д-р Сузана Џамтоска - Здравковска

Правен факултет

Катедра за новинарство и односи со јавноста

Канцеларија:

Кампус 4