Доц. д-р Тања Петровска, Факултет за медицински науки, Штип

специјалист по радиодијагностика и субспецијалист по гинеколошка и мамадијагностика во ЈЗУ УК по хируршки болести „Св.Наум Охридски“, Скопје

Е пошта: tanja.petrovska@ugd.edu.mk