Доц. д-р Татјана Чепреганова-Чанговска, Факултет за медицински науки, Универзитет Гоце Делчев, Штип

специјалистот по неврологија


Е пошта: tatjana.cangovska@ugd.edu.mk