Доц. д-р  Татјана Тројиќ, Факултет за медицински науки Штип
Специјалист по анестезија реанимација и интензивно лекување при Грдска опшпта болница 
 8 Септември, Скопје -Оддел за анестезија реанимиција и интензувно лекување
<embed>
Copy and paste this code to your website.
Copy and paste this code to your website.