Информации

Професор др. Тодор Делипетров, факултет за природни и технички науки

Катедра за Геологија и геофизика

Кампус 2 Канцеларија бр. 9