Доц. д-р Трајче Стојанов, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Факултет за Образовни науки

Образование:

 Докторат

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Филозофски Факултет, Институт за филозофија (доктор на филозофски науки)

Докторска дисертација со наслов: Основни проблеми и особености на руската религиска философија. Одбранета на 12.06.2013

Магистерски студии

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Филозофски Факултет, Институт за филозофија: магистер на филозофски науки, со просечен успех 9.75

Магистерска тема со наслов: Философско - религиските импликации во творештвото на Ф.М. Достоевски. Одбранета на 30.11.2007

Факултетски студии

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Филозофски Факултет

Институт за филозофија: дипломиран професор по филозофија, со просечен успех 9.67

Дипломска работа со наслов Менаџмент во радио медиумот. Одбранета на 25.10.2000