Информации

Доц. д-р Ванчо Аџиски

Факултет за природни и технички науки

Кампус 2

Vancho Adjiski, Ph.D. | Assistant professor

Faculty of Natural and Technical Sciences

University "Goce Delchev" Stip, R. N. Macedonia

vanco.adziski@ugd.edu.mk