Доц. д-р мед.сци. Вања Филиповски, Факултет за медицински науки, Штип

Специјалист патолог, Лабораторија за Хистопатологија и Цитологија, Клиничка болница “Аџибадем/Систина,“ Скопје

Е пошта: vanja.filipovski@ugd.edu.mk