доц. д-р Васка Сандева

Универзитет „Гоце Делчев” – Штип, Р.Македонија

Катедра: Архитектура и дизајн

Кампус 2 канцеларија 4

тел. 075391645

Термини за консултации Понделник и Вторник 14 - 15 часот